چيكه


Sunday, September 28, 2003

همين که تا به حال هيچ آسماني به زمين نيامده خودش مايه تسلي خاطر است.

0 comments

........................................................................................

Monday, September 22, 2003

عشق من!
بالاخره يک روز عکست را مي‎گيرم، نگاتيوت مي‎کنم.
تا چاپ شوي، هر کاري که دوست نداشتي انجام مي‎دهم.

0 comments

........................................................................................

Wednesday, September 03, 2003

نوار را توي ضبط مي‎گذارد.
و تو مي‎داني که با آهنگ "مرا ببوس" روي صورتت خم خواهد شد
و به "عشق من" که رسيد محکم بغلت مي‎کند
و با "ترکم نکن" اشک در چشمانش حلقه خواهد زد.
پس حتما مي‎داني که آهنگ "يکي ديگر" شروع نشده بايد فرار کني. ميله کنار تخت زيادي تيز است.

0 comments

........................................................................................

Home